Other countries?

Click here...

 

Home

‹ber uns

Lieferung

Bezahlen

Kontakt

Impressum/ AGB

FŁr
Konsumenten
und
BtoB
 

Niederlšndische frŁhstŁck
 

Hollšndische holzschuhe
 klompen
 

Bankett und cake
 

Hollšndische sirupwaffeln
 

Senseo kaffeepads
und HEMA kaffeepads
 

Pickwick tee
 

Alkoholische Getršnke
 

Lakritz
 

Niederlšndische kšse
 

Hollšndische sauce
 

Devos Lemmens
 saucen
 
 

 

Bedingungen, Impressum, AGB .....

 

 


 
Dutch version

Voorwaarden

Secret Cachť (Typisch-Nederlands) zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliŽnt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliŽnt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen worden teruggestort, conform de wet "kopen op afstand".


Secret-cache / VAN3L zal de gegevens die haar bekend worden over de Internet cliŽnt opnemen in een persoonsregistratie systeem als bedoeld in Artikel 1 van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en zal hiervan melding maken aan de Registratiekamer overeenkomstig Artikel 24. VAN3L mag deze persoonsgegevens aan derden verstrekken en cliŽnt heeft de mogelijkheid bij (e-mail)nieuwsbrieven en sms acties haar gegevens te laten blokkeren voor (commerciŽle) acties. Hiervoor dient de cliŽnt middels e-mail dit bekend te maken bij VAN3L. De beveiligde database met persoonsgegevens vallen onder VAN3L en is bereikbaar middels e-mail onder info [at} VAN3L . nl

De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliŽnt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliŽnt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsite tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliŽnt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliŽnt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank.

secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliŽnt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliŽnt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen, ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliŽnt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Cachť te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Cachť  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliŽnt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Cachť en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliŽnt of anderszins voor risico van de Internet cliŽnt komt, zal Secret Cachť  de Internet cliŽnt hiervan in kennis stellen waarna Secret Cachť  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliŽnt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliŽnt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliŽnt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Cachť middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliŽnt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIňNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliŽntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliŽnt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Cachť / VAN3L
Adriaan Klaassenstraat 12
4813 AG  Breda
Tel 0031 76 88 90 076
Mail info (at)TypicalDutch.eu (
Bevorzugte)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

 

U ziet, makkelijker en veiliger online winkelen kan haast niet

 

       

 


FŁr Hotels, B&B, (Camping)laden
und wiederverkšufer
(und Konsumenten)

 

Niederlšndische  frŁhstŁck portionspackungen
 

Bankett und cake

Separat verpackt
 

Hollšndische sirupwaffeln

Separat verpackt
 

Kaffeesahne sticks
und cups
 

Tee sticks
 

kaffee sticks
 

Lakritz kleinen verpackungs
 

Hollšndische sauce gross
 

Hollšndische sauce sticks / sachets
 

 

Copyright ©1998-2015 Secret Cachť  .....17 Years...and still counting!!