Other countries?

Click here...

 

Home

A propos de nous

Livraison

Comment payer

Contact

Termes

Pour
consommateurs 
et
revendeurs
 

Petit-déjeuner Néerlandais
 

Sabots Hollandais
 

Patisserie et gateau
 

Stroopwafel Néerlandais
 

Senseo
dosettes de café et
HEMA dosettes de café
 

Pickwick thé
 

Alcool
 

Réglisse Néerlandais
 

Fromage de Hollande
 

Sauces Hollandaises
 

Devos Lemmens
 sauce
 
 

 

Termes

 

 


 
Dutch version

Voorwaarden

Secret Caché (Typisch-Nederlands) zal er zorg voor dragen dat de door een Internet cliënt middels een order via Internet via secret-cache de bestelde producten direct verzonden gaat worden binnen twee werkdagen na ontvangst van het totale factuurbedrag.  Indien de levertijd niet haalbaar zal secret-cache de cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen, een vervangend artikel voorstellen danwel de mogelijkheid zal bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding binnen 30 dagen worden teruggestort, conform de wet "kopen op afstand".


Secret-cache / VAN3L zal de gegevens die haar bekend worden over de Internet cliënt opnemen in een persoonsregistratie systeem als bedoeld in Artikel 1 van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en zal hiervan melding maken aan de Registratiekamer overeenkomstig Artikel 24. VAN3L mag deze persoonsgegevens aan derden verstrekken en cliënt heeft de mogelijkheid bij (e-mail)nieuwsbrieven en sms acties haar gegevens te laten blokkeren voor (commerciële) acties. Hiervoor dient de cliënt middels e-mail dit bekend te maken bij VAN3L. De beveiligde database met persoonsgegevens vallen onder VAN3L en is bereikbaar middels e-mail onder info [at} VAN3L . nl

De administratie van secret-cache wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te vormen van de gedane bestellingen, leveringen.

Door het invullen van het bestelformulier of gebruik te maken van de Paypal betaalmogelijkheid op de
secret-cache  pagina's op internet aanvaardt de Internet cliënt deze algemene voorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache. Secret-cache heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de Internetsite tussentijds te wijzigen.

De koopovereenkomst bevat alle tussen de Internet cliënt en
secret-cache gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. De koopovereenkomst tussen de Internet cliënt en secret-cache wordt beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat in geval het recht van een andere staat dwingend van toepassing is op de koopovereenkomst of een deel daarvan het recht van die staat de koopovereenkomst of voornoemd deel daarvan beheerst. Eventuele geschillen naar aanleiding van of voortvloeiend uit deze koopovereenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank.

secret-cache is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen wbt kopers- en leveringsgarantie van en gegarandeerd door Paypal

Afnemer, lees cliënt, is zelf verantwoordelijk of de aangekocht artikelen ingevoerd mogen worden naar het land van het afleveradres. Secret-Cache is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk (te stellen) voor enige vertraging veroorzaakt door een logistieke aanbieder in binnen en/of buitenland.
 

AFLEVERING en facturatie
Levering en facturatie geschiedt via secret-cache

GARANTIE en RETOURNEREN

De Internet cliënt is gerechtigd de producten, met uitzondering van levensmiddelen, ten aanzien waarvan anderszins is aangegeven op de
secret-cache pagina's op internet, mits ongebruikt in goede conditie is voorzien van hun originele verpakking en vaste labels/etikettering, binnen zeven dagen nadat deze zijn afgeleverd, aan de leverancier te retourneren onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst tenzij anders is overeengekomen of apart bestelt is bij de fabrikant en/of toeleverancier. Bij latere retournering vervalt de ontbinding van de koopovereenkomst. De portokosten en risico van retourneren komt voor rekening van de internet cliënt. Tevens dient de zending vooraf bij Secret Caché te worden aangemeld. Niet aangemelde retouren zullen niet worden gecrediteerd. Secret Caché  behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gedragen, gebruikt of door schuld anders dan die van secret-cache of de leverancier van het product zijn beschadigd. De kosten van het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de Internet cliënt.  Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Secret Caché en/of de leverancier schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de Internet cliënt of anderszins voor risico van de Internet cliënt komt, zal Secret Caché  de Internet cliënt hiervan in kennis stellen waarna Secret Caché  het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de Internet cliënt zal retourneren.


Op de door de leveranciers van secret-cache geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie. De garantieperiode gaat in op de datum die vermeld staat op het moment van ontvangst voor de betreffende producten (factuurdatum). Indien een Internet cliënt binnen de garantieperiode onder gelijktijdige terugzending van een product aan de leverancier schriftelijk aan de leverancier te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal de leverancier, indien naar haar oordeel terecht een beroep is gedaan op de garantie, ervoor zorg dragen dat binnen drie dagen een nieuw product bij de Internet cliënt wordt afgeleverd, in welk geval de leverancier zowel de kosten van de terugzending in mindering brengen van de nieuwe opdracht/zending en de kosten van de aflevering van het nieuwe product zal dragen. 

BETALING

De afgesloten koopovereenkomst met daarin opgenomen de aankoopbedragen dient u te voldoen aan Secret Caché middels een internationale Paypal betaling of eigen overschrijving.

MINDERJARIG

Indien men minderjarig is en toch een bestelling wilt plaatsen zal de minderjarige cliënt na het verzenden van de bestelling middels het bestelformulier apart een e-mail aan de secret-cache moeten sturen waarop de navolgende gegevens, naam en voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, dienen te staan van de ouder(s), voogd of een ander persoon, aangewezen door de rechtelijke macht.

CLIËNTENSERVICE

Vragen, opmerkingen en dergelijke kunt u per e-mail of schriftelijk stellen aan de cliëntenservice. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering en dergelijke dient men binnen zes weken na besteldatum schriftelijk in te dienen. De internet cliënt krijgt binnen twee weken schriftelijk bericht

Secret Caché / VAN3L
Adriaan Klaassenstraat 12
4813 AG  Breda
Tel 0031 76 88 90 076
Mail info (AT) secret-cache.eu (Préférence)
KvK Breda 20157945
BTWnr NL821096357B01

 

U ziet, makkelijker en veiliger online winkelen kan haast niet

 

       

 


Pour hôtels, Chambres d'hôtes, Campings
et revendeurs
(et consommateurs )
 

Petit-déjeuner Néerlandais
paquets de portions
 

Patisserie et gateau

emballé séparément
 

Stroopwafel Néerlandais

emballé séparément
 

Café au Lait Creamer sticks et cups
 

Thé sticks
 

Sticks à café
 

Réglisse Néerlandais petit paquet
 

Sauces Hollandaises grandes
 

Sauces Hollandaises sticks et sachets
 

 

Copyright ©1998-2015 Secret Caché  .....17 Years...and still counting!!